Λεωφ. Μεσόγης 17, Πάφος 8280, Κύπρος

Υπηρεσίες

Ασφαλιστική Πολιτική
ΠΡΟΪOΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δωρεάν 24ωρες Υπηρεσίες

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

8000 50 50

Ο Προσωπικός σας Ιατρικός Σύμβουλος.
Η Γραμμή Υγείας διατίθεται δωρεάν σε όλους τους ασφαλισμένους με προγράμματα υγείας Mediσυν της PRIME. Προσφέρει ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση 24/7

ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παντού, μαζί και στα δύσκολα.
Φροντίδα ατυχήματος και Οδική Βοήθεια για όλους όσους έχουν ασφαλίσει το όχημά τους με την PRIME

Πληροφορίες που αφορούν τα Ασφαλιστήρια

Σημαντικές Πληροφορίες που αφορούν τους κανονισμούς που εφαρμόζει η Εταιρεία στους διάφορους όρους των Επενδυτικών Ασφαλιστηρίων της για το έτος 2022. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης των πιο κάτω κανονισμών κατά την διάρκεια του έτους.

Μετά την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου, ο Συμβαλλόμενος δικαιούται για την πληρωμή του κάθε επόμενου ασφαλίστρου προθεσμία χάριτος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία οφειλής του χωρίς να υποστεί καμιά επιβάρυνση. Μέσα στην προθεσμία χάριτος το Ασφαλιστήριο εξακολουθεί να ισχύει, όμως αν επέλθει ασφαλισμένος κίνδυνος μέσα στην προθεσμία χάριτος, όλα τα ληξιπρόθεσμα ασφάλιστρα θα αφαιρούνται από το Ασφάλισμα.

Αν ο Συμβαλλόμενος δεν καταβάλει τα καθυστερημένα ασφάλιστρα μέσα στην προθεσμία χάριτος, τότε, ανάλογα με τους όρους που καθορίζονται σε έκαστο Ασφαλιστήριο ξεχωριστά τότε η καθυστερημένη αυτή οφειλή μπορεί να εξοφληθεί :

Α. με αυτόματο δανεισμό

Β. με αυτόματη πληρωμή Ασφαλίστρων με εξαγορά μονάδων

Στην περίπτωση που τα χρονικά κριτήρια που καθορίζονται στο Ασφαλιστήριο ξεπεραστούν και η Αξία Εξαγοράς δεν είναι επαρκής τότε το Ασφαλιστηρίο μετατρέπεται σε Ελεύθερο περαιτέρω πληρωμών Ασφαλίστρων, εκτός κι αν το ποσό της Αξίας Εξαγοράς είναι μικρότερο των €35 οπότε και τερματίζεται αυτόματα.

Για να δικαιούται ο Συμβαλλόμενος να ζητήσει αυτή τη μετατροπή θα πρέπει το Ασφαλιστήριο να έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς και θα πρέπει μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών οφειλόμενων προς την Εταιρεία το υπόλοιπο να μην είναι μικρότερο του ποσού των €35

Για να δικαιούται ο Συμβαλλόμενος να ζητήσει αυτή τη μετατροπή, θα πρέπει το Ασφαλιστήριο να έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, να έχουν πληρωθεί από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ασφάλιστρα για χρονικό διάστημα όπως αυτό καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών οφειλόμενων προς την Εταιρεία το υπόλοιπο να μην είναι μικρότερο του ποσού των €35

Η Εταιρεία δεν έχει καθορίσει ανώτατο ύψος Επιπρόσθετου Ασφαλίστρου, ενώ έχει καθοριστεί το ποσό των €350 σαν κατώτατο επιπρόσθετο ύψος ασφαλίστρων.

Κατ’ εξαίρεση των κανονισμών Η Εταιρεία για το έτος 2022 δεν θα επιβάλλει οποιαδήποτε τέτοια χρέωση.

Επιβάλλεται μόνο η χρέωση των €17 για έκδοση αντιγράφου Ασφαλιστηρίου

  • Στην περίπτωση εξάσκησης του δικαιώματος μερικής εξαγοράς για περισσότερες από δύο φορές μεταξύ δύο διαδοχικών επετείων του Ασφαλιστηρίου τότε η Εταιρεία επιβάλει χρέωση ύψος €35
  • Για να επιτρέπεται μερική εξαγορά, το ποσό της δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό των €75
  • Για να επιτρέπεται μερική εξαγορά το ποσό της δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 80% της Αξίας Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου
  • Για να επιτρέπεται μερική εξαγορά η αξία των μονάδων οι οποίες παραμένουν πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο μετά από οποιαδήποτε μερική εξαγορά δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ποσό των €200. Στην περίπτωση Μερικής Εξαγοράς η Εταιρεία προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του ποσού κάλυψης αλλά σε καμία περίπτωση το μειωμένο αυτό ποσό κάλυψης δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό των €1,000

Η διαχειριστική επιβάρυνση Ταμείου υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε Ημερομηνία Εκτίμησης και δεν υπερβαίνει ποσό ίσο με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του λόγου του Ζ διά τριακόσια εξήντα πέντε (Ζ/365) επί το x τοις εκατό (x%) της αξίας του Ταμείου (όπου Ζ αντιστοιχεί στο διάστημα, σε ημέρες, μεταξύ της Ημερομηνίας Εκτίμησης και της αμέσως επόμενης Ημερομηνίας Εκτίμησης του Ταμείου). Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας με μέγιστο y τοις εκατό (y%) ετησίως. Το ποσό της χρέωσης αυτής είναι επιπρόσθετο από τα έξοδα που σχετίζονται με τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου, για τα οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο Β 2, 3, 4 και 6 αυτού του άρθρου. Τα ποσοστά αυτά (x% και y%) διαφέρουν για κάθε Ταμείο και φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα . Ο πίνακας παρουσιάζει την ετήσια ποσοστιαία αύξηση. Η χρέωση γίνεται σε κάθε εκτίμηση του Ταμείου (κάθε δεκαπενθήμερο) επί της συνολικής αξίας του κάθε Ταμείου.

0,80% PrimeSAFETY

1,00% PrimeDISCIPLINED

1,00% PrimeBALANCED

1,20% PrimeAGGRESSIVE

0,80% PrimeSECURE

 

Α. Αλλαγή Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων

Η ημερομηνία ισχύος της αλλαγής Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων είναι η ημερομηνία της πρώτης πληρωμής ασφαλίστρου που ακολουθεί την ημερομηνία παραλαβής στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας της ενυπόγραφης αίτησης του Συμβαλλομένου για αλλαγή Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων. Η κάθε αλλαγή Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων θα υπόκειται σε διαχειριστικά έξοδα. Η πρώτη τέτοια αλλαγή είναι χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Για όλες τις υπόλοιπες που πραγματοποιούνται εντός ενός ασφαλιστικού έτους υπάρχει χρέωση €35 εκάστη φορά. Ο μέγιστος αριθμός τέτοιας αλλαγής Ταμείου κατά την διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους είναι τέσσερις (4) και για την εξάσκηση της επιλογής αυτής θα πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες από την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία εξάσκησης της επιλογής Ανακατανομής Μονάδων ή την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ταμείου κατανομής στο Ταμείο Safety.

 

Β. Μεταφορά Μονάδων σε άλλο ή άλλα Ταμεία [Ανακατανομή υφιστάμενων Μονάδων)

Ο Συμβαλλόμενος έχει την επιλογή μεταφοράς Μονάδων Ασφαλίστρου ή Μονάδων Επιπρόσθετου Ασφαλίστρου ή μέρος αυτών από ένα Ταμείο σε άλλο ή άλλα. Η επιλογή αυτή μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή, νοουμένου ότι το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ ή είναι ελεύθερο περαιτέρω πληρωμών ασφαλίστρων, με γραπτή αίτηση του Συμβαλλομένου προς την Εταιρεία. . Η αλλαγή αυτή θα υπόκειται σε διαχειριστικά έξοδα. Η πρώτη τέτοια αλλαγή είναι χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Για όλες τις υπόλοιπες που πραγματοποιούνται εντός ενός ασφαλιστικού έτους υπάρχει χρέωση €35 εκάστη φορά. Ο μέγιστος αριθμός τέτοιας αλλαγής κατά την διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους είναι τέσσερις (4) και για την εξάσκηση της επιλογής αυτής θα πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες από την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία εξάσκησης της επιλογής Ανακατανομής Μονάδων ή την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά στο Ταμείο Safety.

Επίσης η αξία των μονάδων που μεταφέρονται σε κάθε Ταμείο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας των μονάδων που είναι κατανεμημένες στο Ασφαλιστήριο

 

 

Γ Αλλαγή Ταμείου Κατανομής στον Μηχανισμό Life Cycle.

Η επιλογή αυτή μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή, νοουμένου ότι το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ (και τότε είναι σε ισχύ), με γραπτή αίτηση του Συμβαλλομένου προς την Εταιρεία. Ο μέγιστος αριθμός τέτοιας αλλαγής κατά την διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους είναι τέσσερις (4) και για την εξάσκηση της επιλογής αυτής θα πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες από την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία εξάσκησης της επιλογής Ανακατανομής Μονάδων ή την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.

Η ημερομηνία ισχύος της αλλαγής Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων είναι η ημερομηνία της πρώτης πληρωμής ασφαλίστρου που ακολουθεί την ημερομηνία παραλαβής στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας της ενυπόγραφης αίτησης του Συμβαλλομένου για αλλαγή του Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων σε “Life Cycle". Η κάθε αλλαγή Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων από και προς life cycle δεν θα υπόκεινται σε διαχειριστικά έξοδα.

Επίσης εάν ο συμβαλλόμενος επιλέξει τον μηχανισμό Life Cycle τότε υποχρεούται να μεταφέρει σ αυτό όλες τις υφιστάμενες μονάδες και μελλοντικά ασφάλιστρα (ασφαλίστρων & επιπρόσθετων ασφαλίστρων)

 

Οι Χρεώσεις για Διαχειριστικά Έξοδα έχουν καθοριστεί ως φαίνεται πιο κάτω :

Επενδυτικά σχέδια : 75.24 κάθε έτος (για το 2022)

Το ποσό της χρέωσης για έξοδα διαχείρισης του Ασφαλιστηρίου στα επενδυτικά σχέδια θα αυξάνεται κατά τουλάχιστον 1,5% τον Απρίλιο εκάστου έτους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Βασισμένοι στην πείρα και την τεχνογνωσία μας δημιουργήσαμε ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα οχημάτων, προσφέροντας με συνέπεια απλές, άμεσες και περιεκτικές λύσεις, σε ελκυστικές τιμές.

Prime Advantage

Λάβετε την προσφορά σας δωρεάν!

Μπορείτε να λάβετε την προσφορά σας πιο γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το το συντομότερο δυνατόν.