Λεωφ. Μεσόγης 17, Πάφος 8280, Κύπρος

Επενδυτικά Ταμεία

Prime Insurance
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα Σχέδια της Εταιρείας που είναι Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης σε επενδυτικά ταμεία (τύπου unit-linked), μπορούν να συνδεθούν με ένα ή περισσότερα από τα εσωτερικά της Επενδυτικά Ταμεία: PrimeSAFETY, PrimeDISCIPLINED, PrimeBALANCED, PrimeAGGRESSIVE και PrimeSECURE. Η κατανομή και η πίστωση μονάδων των μελλοντικών ασφαλίστρων ή/και εφάπαξ καταβολής γίνεται σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε Πελάτη ξεχωριστά.

Ταμείο PrimeSAFETY

Σε ποιους απευθύνεται;

Το συγκεκριμμένο Επενδυτικό Ταμείο απευθύνεται σε άτομα που δεν αρέσκονται στον επενδυτικό κίνδυνο (risk averse), που προτιμούν σταθερότητα, προσδοκούν εισοδηματική απόδοση με εξαιρετικά χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας του κεφαλαίου.

Πού επενδύει;

Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμους τίτλους της χρηματαγοράς (αγορές διαθεσίμων) και τραπεζικές καταθέσεις, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Δευτερευόντως, επενδύει σε ομόλογα (δημοσίου και εταιρικά) και προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου και/ή σταθερού εισοδήματος. O κίνδυνος απώλειας του επενδυόμενου κεφαλαίου είναι εξαιρετικά χαμηλός αλλά ταυτόχρονα η δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιουχικών κερδών είναι ελάχιστη.
Υπάρχει εγγύηση;
Το PrimeSAFETY είναι το μόνο ταμείο που εγγυάται ότι η “τιμή εξαργύρωσης” της μονάδας του δεν θα είναι μικρότερη από την αμέσως προηγούμενη.

Λεπτομέρειες Επενδυτικού Ταμείου

 • Ημερομηνία έναρξης: 01/6/2003
 • Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 0.8% Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας με μέγιστο το ένα και μισό τοις εκατόν (1.5%) ετησίως.

Ταμείο PrimeDISCIPLINED

Σε ποιους απευθύνεται;

Το συγκεκριμμένο Επενδυτικό Ταμείο απευθύνεται σε άτομα που επιλέγουν επένδυση χαμηλού κινδύνου, τα οποία μπορούν να επωμισθούν κάποιον επιπρόσθετο κίνδυνο. Προτιμούν λογική σταθερότητα με μικρή μεταβλητότητα και ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου και προσδοκούν μεσομακροπρόθεσμα ικανοποιητική απόδοση.

Πού επενδύει;

Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε προϊόντα χαμηλού κινδύνου, δηλαδή σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος (κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα) και σε βραχυπρόθεσμους τίτλους της χρηματαγοράς. Επίσης, ποσοστό το οποίο δεν υπερβαίνει το 20% σε υψηλής κεφαλαιοποίησης μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια (blue chip listed securities).
Ποιος είναι ο στόχος του Ταμείου;

Το Ταμείο στοχεύει σε μεσομακροπρόθεσμες αποδόσεις σχετικά υψηλότερες των τίτλων σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ελάχιστο δυνατόν ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Ταμείο PrimeBALANCED

Σε ποιους απευθύνεται;

Το συγκεκριμμένο Επενδυτικό Ταμείο απευθύνεται σε άτομα που προτιμούν τον μέτριο κίνδυνο και την ανάλογη μεταβλητότητα με αντάλλαγμα τις πιθανές ψηλότερες αποδόσεις της επένδυσής τους με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Πού επενδύει;

Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος με ίση σχεδόν βαρύτητα.
Ποιος είναι ο στόχος του Ταμείου;
Το Ταμείο στοχεύει σε αποδόσεις υψηλότερες από αυτές των τίτλων σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, επενδύοντας σε αξίες με δυνατότητα υψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, αλλά και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Ο κίνδυνος των επενδύσεων σε μετοχές διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον επενδυτικό κίνδυνο ενός καθαρά επιθετικού μετοχικού ταμείου, λόγω της συγκριτικά μεγαλύτερης βαρύτητας σε επιλεγμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chip) που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια.

Λεπτομέρειες Ταμείου

 • Ημερομηνία έναρξης: 30/4/1997
 • Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 1% Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας, με μέγιστο
  το ένα και μισό τοις εκατόν (1.5%) ετησίως.

Ταμείο PrimeAGGRESSIVE

Σε ποιους απευθύνεται;

Το συγκεκριμμένο Επενδυτικό Ταμείο απευθύνεται σε άτομα που είναι έτοιμα να επωμιστούν υψηλό κίνδυνο, με αντάλλαγμα τις πιθανές υψηλές αποδόσεις της επένδυσής τους, σε έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Πού επενδύει;

Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chips), μετοχές αναπτυσσομένων εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και σε μετοχές νεοεισηγμένων εταιρειών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια.
Ποιος είναι ο στόχος του Ταμείου;
Το Ταμείο στοχεύει σε μακροπρόθεσμες αποδόσεις ανάλογες με αυτές των κεφαλαιαγορών, περιορίζοντας όμως τον επενδυτικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και αντιπροσωπεύουν συγκριτικά μικρό ποσοστό του Ταμείου.

Λεπτομέρειες Ταμείου

 • Ημερομηνία έναρξης: 01/06/2003
 • Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 1.2% Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας, με μέγιστο
  το δύο τοις εκατόν (2%) ετησίως.

Ταμείο PrimeSECURE

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε άτομα που δεν αρέσκονται στον επενδυτικό κίνδυνο (risk averse) και προτιμούν σταθερότητα στις επενδύσεις τους.

Πού επενδύει;

Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμους τίτλους της χρηματαγοράς (αγορές διαθεσίμων) μετρητά
και τραπεζικές καταθέσεις, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. O κίνδυνος απώλειας του επενδυόμενου κεφαλαίου είναι εξαιρετικά χαμηλός αλλά ταυτόχρονα η δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιουχικών κερδών είναι ελάχιστη.

Λεπτομέρειες Ταμείου

 • Ημερομηνία έναρξης: 01/11/2019
 • Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 0.8% Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας με μέγιστο
  το ένα και μισό τοις εκατόν (1.5%) ετησίως.
Prime Lifecycle

Συνδυασμός: Επενδυτικά ταμεία Prime Lifecycle

Ώς συνδιασμός τα επενδυτικά ταμεία Prime Lifecycle, αναπροσαρμόζουν αυτόματα τις κατηγορίες επενδύσεων, κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου. Ανάλογα με τη διάρκεια του συμβολαίου, ο κάθε ασφαλισμένος θα ενταχθεί στον συνδυασμό ταμείων που αντιστοιχεί μέχρι τη λήξη του συμβολαίου ή την 65η επέτειο των γενεθλίων του. Ο συνδυασμός αυτός, επενδύει επιθετικά στα αρχικά στάδια ζωής του συμβολαίου, ενώ επενδύει πιο συντηρητικά όσο πλησιάζει η λήξη του συμβολαίου, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

Κατανομή ταμείων
Χρόνια μέχρι τη λήξη / 65α γενέθλιαAGGRESSIVEBALANCEDDISCIPLINEDSECURE
30100%0%0%0%
2567%33%0%0%
2033%67%0%0%
150%100%0%0%
100%50%33%17%
50%0%42%58%
10%0%8%92%

Λάβετε την προσφορά σας δωρεάν!

Μπορείτε να λάβετε την προσφορά σας πιο γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το το συντομότερο δυνατόν.

Ασφάλεια Ζωής με μονάδες επένδυσης

Το Prime Life Plan είναι ένα μοναδικά ευέλικτο ασφαλιστικό σχέδιο ζωής συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης, που επιτρέπει μετατροπές καθ’ όλη την διάρκειά του...

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ