Λεωφ. Μεσόγης 17, Πάφος 8280, Κύπρος

Ασφάλεια Εργολάβων

Κατά Παντός Κινδύνων
Ειδικά σχεδιασμένο για φοροαπαλλαγή

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων

Η Ασφάλεια Εργολάβων – Κατά Παντός Κινδύνων, αποτελεί ένα σχετικά νέο κλάδο των Τεχνικών Ασφαλίσεων. Πρόκειται για μια ασφάλιση οικοδομικών έργων κάθε είδους, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημίες κατά την ανέγερση, την διαμόρφωση του εργοταξίου και /ή στις δομικές μηχανές, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Ασφάλεια Εργολάβων, συντελεί στη μείωση των απρόβλεπτων εξόδων κατασκευής που πιθανών να επέλθουν λόγω υλικής ζημιάς και / ή απώλειας και ταυτόχρονα προσφέρει μια αποτελεσματική οικονομική προστασία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στις μέρες μας υπάρχει αυξανόμενη τάση από τους ιδιοκτήτες έργων, συμβούλους μηχανικούς, αρχιτέκτονες και χρηματοδότες να θεωρείται η Ασφάλεια Εργολάβων – Κατά Παντός Κινδύνων, προϋπόθεση για την ανάθεση του έργου.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Χαράλαμπο Αγαθαγγέλου, ενημερωθείτε για την Ασφάλεια που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, και μάθετε για τις ελκυστικά προσιτές τιμές των πακέτων μας!

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων | Top Insurance
Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων | Top Insurance

Ποιός μπορεί να ασφαλιστεί;

Η Ασφάλεια Εργολάβων - Κατά Παντός Κινδύνων, μπορεί να συναφθεί από:

Η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα υπέργεια ή υπόγεια έργα όπως:

Κατασκευαστικό Έργο

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι συμβατικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από τον εργολάβο και τους υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων και τον προκαταρκτικών εργασιών όπως εκσκαφές, διαμορφώσεις χώρων, βοηθητικές κατασκευές καθώς επίσης και όλα τα υλικά που αποθηκεύονται στο εργοτάξιο και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.

Εξοπλισμός Εργοταξίου

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται καταλύματα των εργαζομένων, αποθήκες υλικών, εγκαταστάσεις παρασκευής και ανάμιξης, σκαλωσιές, εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος και νερού κλπ.

Δομικές Μηχανές

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται χωματουργικά μηχανήματα, γερανοί κτλ, όπως και οχήματα του εργοταξίου, εφ όσον δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στο δημόσιο δίκτυο.

Έξοδα καθαίρεσης, αποκομιδής συντριμμάτων και άντλησης νερών

Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα που απαιτούνται για την καθαίρεση / αποκομιδή συντριμμάτων και άντλησης νερών στην περίπτωση μιας αποζημιωτέας ζημιάς.

Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

Με αυτό τον όρο αποζημιώνονται απαιτήσεις τρίτων για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από την εκτέλεση τον οικοδομικών εργασιών, για τις οποίες ο ασφαλιζόμενος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Παρακείμενη Περιουσία

Αυτός ο όρος αναφέρεται σε ιδιοκτησία που βρίσκεται στο χώρο εργασιών όπως και σε ιδιοκτησία που περιβάλλει το χώρο αυτό. Διάκριση ωστόσο γίνεται μεταξύ:

 • Ιδιοκτησίας που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή επιμέλεια ή φύλαξη προσώπων που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση σαν ασφαλιζόμενοι
 • Ιδιοκτησίας που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή επιμέλεια ή φύλαξη προσώπων που μπορούν να θεωρηθούν σαν τρίτοι όσον αφορά την ασφαλιστική σύμβαση, δηλαδή πρόσωπα τα οποία δεν είναι ούτε ασφαλιστές ούτε ασφαλιζόμενοι.

Τί καλύπτει η Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων;

Όλες οι ζημιές που θα συμβούν ξαφνικά και απρόβλεπτα κατά την διάρκεια της ασφάλισης σε ασφαλιζόμενα αντικείμενα θα αποζημιώνονται εφόσον η αιτία της ζημιάς δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του συμβολαίου. Οι πιο σημαντικές αιτίες αποζημιώσεων είναι:

 1. Πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνός, πτώση αεροσκάφους καθώς και ζημιές από νερά πυρόσβεσης ή άλλα μέσα κατάσβεσης φωτιάς.
 2. Κατακλυσμός πλημμύρα, βροχή, χιόνι, υποθαλάσσιος σεισμός.
 3. Ανεμοθύελλα κάθε είδους
 4. Σεισμός, καθίζηση, κατολίθηση εδάφους, πτώση βράχων.
 5. Διάρρηξη, κλοπή.
 6. Κακή εκτέλεση εργασίας, έλλειψη ικανότητας έλλειψη πείρας
  αμέλεια κακόβουλες πράξεις τρίτων και ανθρώπινο λάθος.

Ποιά είναι η Περίοδος Κάλυψης;

Η κάλυψη αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή μετά την εκφόρτωση των ασφαλισμένων αντικειμένων στο εργοτάξιο και λήγει με την παραλαβή ή λειτουργία του έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τον εξοπλισμό του εργοταξίου και τις δομικές μηχανές αρχίζει με την εκφόρτωση τους στο εργοτάξιο και λήγει με την απομάκρυνση τους από αυτό.

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η συμβατική αξία του έργου πλέον της αξίας τον δομικών υλικών που παρέχονται ή των εργασιών που εκτελούνται από τον ιδιοκτήτη.

Συνήθως καθορίζονται χωριστά ασφαλιζόμενα κεφάλαια για:

 1. Εξοπλισμό εργοταξίου και δομικά μηχανήματα σε αξία αντικατάστασης.
 2. Υπάρχοντα κτίρια και αποκομιδή συντριμμάτων.
 3. Κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων | Top Insurance
Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνων Εργολάβων | Top Insurance

Ασφάλιστρο

Κατά την εκτίμηση του κινδύνου ενός έργου λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες:

 • Συνθήκες και επικινδυνότητα του εργοταξίου.
 • Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και δομικά υλικά.
 • Μέθοδοι κατασκευής.
 • Συντελεστές ασφαλείς στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
 • Ύπαρξη ικανοποιητικών μέτρων για την ασφαλή εκτέλεση του έργου

Περίοδος Συντήρησης

Πολύ συχνά προβλέπεται στην σύμβαση του έργου μια περίοδος συντήρησης μετά την παραλαβή του. Κατά την διάρκεια της περιόδου συντήρησης η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται σε απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από τον ασφαλιζόμενο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του όσο διαρκεί η περίοδος συντήρησης.

Λάβετε την προσφορά σας δωρεάν!

Μπορείτε να λάβετε την προσφορά σας πιο γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Ασφάλεια Πολυκατοικιών και άλλων κοινόκτητων οικοδομών

Η Ασφάλεια Πολυκατοικιών και άλλων Κοινόκτητων Οικοδομών απευθύνεται σε ∆ιαχειριστικές Επιτροπές και Ιδιοκτήτες Κτιρίων τα οποία αποτελούνται από πέραν των 5 μονάδων

Ασφάλεια Εργολάβων
Ασφάλεια Πολυκατοικιών | Top Insurance